ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาว ดวงกมล เริ่มตระกูล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศ หญิง
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
ส่วนราชการ
ผลงานวิจัย
Researcher Map