ข้อมูลนักวิจัย
นางสาว ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาว ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ผลงานวิจัย
Researcher Map