ข้อมูลนักวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นาย ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศ ชาย
ปีเกิด
สัญชาติ ไทย
ข้อมูลติดต่อ ขอข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน
อื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หน่วยงานในกำกับ
ผลงานวิจัย
Researcher Map