ข้อมูลนักวิจัย
นางสาว กัญญา เชื้อพันธุ์
Kunya Cheaupun
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาว กัญญา เชื้อพันธุ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kunya Cheaupun
ผลงานวิจัย
Researcher Map