1. สวก. รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” 2. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” 3. ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย
งานวิจัย/องค์ความรู้ และนักวิจัย
กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจ
สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
Loading...
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปี
Loading...
Visualization
ข่าวสาร