กรุณารอสักครู่


รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 16,419หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,265
กรมชลประทาน 346
กรมประมง 731
กรมปศุสัตว์ 1,852
กรมพัฒนาที่ดิน 838
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 75
กรมวิชาการเกษตร 1,261
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,873
กรมหม่อนไหม 931
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 49
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 505
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 111
การยางแห่งประเทศไทย 548
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 390
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,585
หน่วยงานมหาวิทยาลัยระยะที่ 3 2,059
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 97
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 255
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 297
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 32
- มหาวิทยาลัยพะเยา 124
- มหาวิทยาลัยบูรพา 130
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 205
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 108
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 259
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 421
- มหาวิทยาลัยมหิดล 130
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 8,814
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 610