กรุณารอสักครู่


รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 36,247หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,266
กรมชลประทาน 354
กรมประมง 721
กรมปศุสัตว์ 1,765
กรมพัฒนาที่ดิน 968
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 76
กรมวิชาการเกษตร 1,557
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,842
กรมหม่อนไหม 1,564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 49
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 519
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 132
การยางแห่งประเทศไทย 1,904
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 439
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,251
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 44
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 356
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,363
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 379
มหาวิทยาลัยพะเยา 157
มหาวิทยาลัยบูรพา 335
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,591
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,889
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,865
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,144
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,155
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 301
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 228
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 11,414
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 673