กรุณารอสักครู่


รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 17,338หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,270
กรมชลประทาน 349
กรมประมง 1,394
กรมปศุสัตว์ 1,856
กรมพัฒนาที่ดิน 838
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 75
กรมวิชาการเกษตร 1,309
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,944
กรมหม่อนไหม 931
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 49
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 518
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 112
การยางแห่งประเทศไทย 551
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 390
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,585
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 44
หน่วยงานมหาวิทยาลัยระยะที่ 3 2,123
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 105
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 266
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 299
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 33
- มหาวิทยาลัยพะเยา 127
- มหาวิทยาลัยบูรพา 132
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 216
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 111
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 266
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 433
- มหาวิทยาลัยมหิดล 135
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 8,962
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 742